Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
słonecznie
25°C
Powróć do: strona główna

Struktura Ośrodka

Struktura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoje zadania realizuje za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych, do których należą m.in.:

 

DZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 87 01, wew. 128

Do jego zadań należy m.in.:
- przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń realizowanych przez Ośrodek,
- prowadzenie rejestracji przepływu dokumentów między działami Ośrodka,
- wydawanie zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,
- wydawanie druków i raportów ubezpieczonych.

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 84 89

Do jego podstawowych zadań należy:
- dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy,
- prowadzenie pracy socjalnej,
- aktywizowanie społeczności lokalnych w ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej,
- inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
- promowanie działań wolontarystycznych,
- współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami, w tym pozarządowymi oraz kościelnymi.

W ramach Działu Pracy Socjalnej funkcjonuje 9 Zespołów Pracy Socjalnej zlokalizowanych w różnych częściach miasta, aby ułatwić mieszkańcom kontakt z pracownikami socjalnymi. Do zadań zatrudnionych tam pracowników socjalnych należy m.in. udzielanie pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych, rozwiązywaniu problemów oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

 

DZIAŁ REALIZACJI POMOCY
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 84 86

Zajmuje się w szczególności wydawaniem decyzji przyznających lub odmawiających świadczenia pomocy społecznej. Ponadto zajmuje się planowaniem budżetu w zakresie realizowanej pomocy społecznej. Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Radomia.

 

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 88 30

Zajmuje się m.in.: kompletowaniem i opracowywaniem dokumentacji oraz wydawaniem decyzji dot. przyznania dodatków mieszkaniowych, sporządzaniem bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe oraz analizą obciążeń mieszkaniowych na terenie Radomia.

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 82 25

Do jego podstawowych zadań należy:
- przeprowadzanie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym na:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
  3. świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
  4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  5. świadczenie rodzicielskie;  
      

- prowadzenie postępowań w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw stałych,
-  przeprowadzanie postępowań z zakresu jednorazowego świadczenia na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- przeprowadzanie postępowań z zakresu świadczeń wychowawczych,
- wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka  jej gospodarstwa domowego (Czyste Powietrze).

 

DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ul. Limanowskiego 134, telefon (048) 360 10 95

Do jego podstawowych zadań należy :
- rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego w drodze egzekucji sądowej,
- podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 87 07, (48) 360 83 14,

Zajmuje się zapewnianiem pomocy domowej w formie usług opiekuńczych osobom potrzebującym wsparcia w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacji, kontaktu z otoczeniem; zapewnianiem specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności; kierowaniem osób wymagających całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz kierowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie do środowiskowego domu samopomocy.

 

DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Limanowskiego 134, telefon (48) 360 82 88

Zajmuje się działaniami, które mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zadania są realizowane m.in. poprzez: organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych oraz zespołów ćwiczeń. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier architektonicznych. Dział realizuje również zadania wchodzące w zakres rehabilitacji zawodowej, której celem jest ułatwienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego osobom niepełnosprawnym poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Grabowa 17, telefon (48) 360 94 75

Orzeka o stopniu niepełnosprawności do celów poza rentowych (np.: w celu skorzystania z ulg komunikacyjnych, podatkowych, zatrudnienia, uczestnictwa w terapii zajęciowej itp.). Ponadto do zadań Zespołu należy ustalanie uprawnień dzieci do zasiłku pielęgnacyjnego poprzez orzeczenie niepełnosprawności.

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej działają następujące organizacje pracownicze:

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Przewodnicząca – Agnieszka Świerczyńska
telefon: 48 360-82-25
Z-ca – Marta Nowakowska
Z-ca - Wioleta Kozakiewicz-Szymczyk
Skarbnik – Joanna Walewska
członek – Agata Michalczyk
członek – Agnieszka Pogodzińska
komisja rewizyjna: Dariusz Kacprzyk, Aneta Mędrek

 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Przewodnicząca - Agnieszka Kowalik
telefon: (48) 363-22-94
Z-ca – Sylwia Skrok
Skarbnik - Dariusz Banaszkiewicz
Sekretarz - Artur Piątek
członek – Anna Wiraszka

 

 

 

  PLACÓWKI PODLEGŁE MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ:

(działające w jego strukturze):

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
(przeznaczone dla mężczyzn)
ul. Słowackiego 188, telefon (48) 360 01 91

Schronisko jest placówką całoroczną, całodobową, przeznaczoną dla bezdomnych mężczyzn.
Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały,w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. (Art.6.8 ustawy o pomocy społecznej).
Schronisko realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych, obejmujących w szczególności:
1. udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym – 22 miejsca w salach wieloosobowych
2. udzielanie noclegu interwencyjnego w sezonie zimowym – ogrzewany kontener z węzłem sanitarnym w standardzie ogrzewalni
3. zapewnienie warunków do wykonywania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej
4. pomoc pracownika socjalnego.

Schronisko dla osób bezdomnym zapewnia osobom, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej  (art. 48a.2 ustawy o pomocy społecznej).
W schronisku dla osób bezdomnych mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce (art. 48a.5 ustawy o pomocy społecznej).
W schronisku dla osób bezdomnych nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (art. 48a.6 ustawy o pomocy społecznej).
W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały  (art. 101.2 ustawy o pomocy społecznej).

Pracownicy socjalni Schroniska przeprowadzają wywiady środowiskowe, prowadzą postępowania w sprawach świadczeń, prowadzą pracę socjalną – na rzecz osób bezdomnych przebywających w:
- Schronisku dla Bezdomnych ul. Słowackiego 188 Radom
- Schronisku dla Bezdomnych Caritas ul. Zagłoby 3 Radom
- Noclegowni Caritas ul. Zagłoby 3 Radom
- miejscach niemieszkalnych na terenie Radomia, wskazanych przez osoby bezdomne, jako miejsca pobytu.

KLUB "SENIOR"

ul. Sienkiewicza 14, telefon (48) 360 26 58

Klub Senior prowadzi zajęcia o charakterze kulturalno - oświatowym dla emerytów i rencistów.

 

PLACÓWKI NADZOROWANE I PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach realizacji zadań, sprawuje nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, jednostkami specjalistycznego poradnictwa, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz pełni funkcję organu prowadzącego dla instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych.


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

NAD POTOKIEM
IM. BOHDANY "DANUTY" KIJEWSKIEJ

ul. Struga 88
telefon (48) 344 8689, (48) 344 85 25
www.dpsnp.pilicka.pl, e-mail: biuro@dpsnp.pilicka.pl


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WETERANA WALKI I PRACY

ul. Wyścigowa 16
telefon (048) 360 45 86; (48) 360 45 87
www.dpsweteran.radom.pl


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. ŚW. KAZIMIERZA

ul. Garbarska 35
telefon (48) 369 93 79
www.dpsgarbarska.radom.pl

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zofii Holszańskiej 13
telefon (48) 340 42 20
www.dps.radom.pl

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Dzierzkowska 9
telefon (48) 364 07 21

 


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"SŁONECZNY DOM"

ul. Dzierzkowska 9
telefon (48) 385 88 13

Placówka łączy zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Mieszkanie usamodzielnienia"
ul. Wydmowa 19
telefon 500 639 969

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. Rwańska 10
telefon 797 068 898

 


Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego:


Placówka Rodzinna nr 1
ul. Bacha 11
Dyrektor – Dorota Eter
telefon (48) 384 41 68 kom. 608 380 649

Placówka Rodzinna nr 9
ul. Południowa 11
Dyrektor – Beata Nagrodzka
telefon (48) 366 11 99 kom. 508 306 605

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.