Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
15°C
Powróć do: EFS

Projekt "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"

INFORMACJA O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU :


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach projektu pn.: „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” realizuje następujące działania na rzecz uczestników:

1. W ramach Zadania Nr 1 projektu pn.: Wsparcie uczestników – praca socjalna na rzecz uczestników projektu oraz ubezpieczenie NNW.

W ramach zadania na rzecz uczestników projektu świadczona jest praca socjalna w zakresie rozwinięcia oraz wzmocnienia aktywności społecznej i samodzielności życiowej. Z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne. Od września 2018 roku, raz w miesiącu odbywają się spotkania wspierające z opiekunami grupy. Celem spotkań jest integracja grupy, ustalenie oczekiwań, bieżąca ocena, wspieranie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz doskonalenie umiejętności zdobytych podczas innych zajęć w ramach projektu.

Ponadto uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem NNW na czas realizacji projektu tj. do 30.06.2019 roku.

 

2. W ramach Zadania Nr 2 projektu pn.: Doradztwo i poradnictwo /w tym Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników w ramach projektu – utworzenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej – IŚKZ/

Usługa w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego (indywidualna diagnoza psychologiczna) realizowana była przez psychologa w postaci spotkań indywidualnych z 22 uczestnikami projektu, w okresie od września do października 2018 roku w wymiarze łącznym 110 godzin zegarowych. Indywidualne poradnictwo psychologiczne miało na celu pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu odpowiedzi na ich pytania oraz uświadomienie im możliwości rozwiązywania problemów czy perspektyw rozwoju mając na względzie działania z zakresu aktywizacji społecznej.

W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego – które zostało przeprowadzone w okresie od września 2018 roku do listopada 2018 roku przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w ramach obowiązków służbowych na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. Każdy z uczestników projektu odbył trzy godziny zegarowe indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

Celem indywidualnego poradnictwa psychologicznego i indywidualnego doradztwa zawodowego było przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb i potencjałów uczestników projektu.

W ramach zadania odbyło się również grupowe poradnictwo prawne. Zajęcia realizowane były w wymiarze łącznym 14 godzin dydaktycznych na rzecz 22 osób podzielonych na 2 grupy. I grupa: 13.12.2018 roku, II grupa: 14.12.2018 roku. Grupowe poradnictwo prawne polegało na szkoleniu oraz udzieleniu grupowych konsultacji z zakresu m.in.: prawa pracy, prawa cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej.

 

3. W ramach Zadania Nr 3 projektu pn.: Warsztaty motywacyjne i kompetencji społecznych

Warsztaty radzenia sobie ze stresem odbyły się w styczniu 2019 roku na rzecz 22 uczestników projektu, podzielonych na 2 grupy w wymiarze 14 godzin dydaktycznych na grupę. I grupa: 24-25.01.2019r., II grupa: 30-31.01.2019 r.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem polegały na zapoznaniu uczestników z zagadnieniami z zakresu: powstawania stresu w różnych sytuacjach życia codziennego, rodzinnego, zawodowego, poznania indywidualnych reakcji na stres, metod radzenia sobie ze stresem, uświadomienia uczestnikom ich własnej roli w ich powstawaniu.

Warsztaty rozwoju osobistego polegały na zapoznaniu uczestników projektu z zagadnieniami z zakresu: zwiększenia samoświadomości, rozwiania talentów i mocnych stron, poprawy jakości życia, realizacji marzeń i zaspakajania ambicji, lepszej organizacji pracy, pokonywania barier utrudniających uczenie się nowych umiejętności. Warsztaty przeprowadzone były na rzecz 22 uczestników projektu, podzielonych na 2 grupy w wymiarze 14 godzin dydaktycznych na grupę. I grupa: 11-12.02.2019 roku, II grupa: 13 -14.02.2019 roku

Warsztaty autoprezentacji polegały na zapoznaniu uczestników z zagadnieniami z zakresu: jak zmienić swój image, nauki kreowania własnego wizerunku, dobierania odpowiedniego stroju, zasad schludnego wygląd, odpowiedniego makijażu i fryzury, przekazu niewerbalnego – mowy ciała, zasad skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Warsztaty przeprowadzone były na rzecz 22 uczestników projektu, podzielonych na 2 grupy w wymiarze 14 godzin dydaktycznych na grupę. I grupa: 15,18.02.2019 roku, II grupa: 19-20.02.2019 roku

Warsztaty przedsiębiorczości polegały na zapoznaniu uczestników z zagadnieniami dotyczącymi uruchomienia i prowadzenia własnej działalności oraz prowadzenia dokumentacji biurowej i księgowej, podstawowych zasadach rachunkowości i podatków, form opodatkowania, zasad ubezpieczeń społecznych, zasad tworzenia biznesplanów, rodzajami i możliwościami wsparcia skierowanego do przedsiębiorców.

Warsztaty przeprowadzone były na rzecz 22 uczestników projektu, podzielonych na 2 grupy w wymiarze 14 godzin dydaktycznych na grupę. I grupa: 01,04.02.2019 roku, II grupa: 05-06.02.2019 roku

 

4. W ramach Zadania Nr 4 projektu pn.: Kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje

Od kwietnia 2019 roku uczestnicy rozpoczęli kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

5. W ramach Zadania Nr 5 projektu pn.: Aktywizacja zawodowa

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy odbyły się w listopadzie 2018 roku, tj.: w okresie: I grupa od 05.11.2018 roku do 15.11.2018 roku, II grupa w okresie od 21.11.2018 roku do 30.11.2018 roku. Warsztaty zostały przeprowadzone przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w ramach obowiązków służbowych. Głównym celem warsztatów aktywnego poszukiwania pracy było udzielenie pomocy uczestnikom projektu w zakresie pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzania rozmów z pracodawcą, nauki efektywnego poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji, rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Uczestnikom projektu w miesiącu marcu 2019 roku wydano skierowania do prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w różnych placówkach na terenie miasta Radomia.

 

6. W ramach Zadania Nr 6 projektu pn.: Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach projektu uczestnicy otrzymują zasiłki celowe w związku z ich udziałem w projekcie z przeznaczeniem w szczególności na: zakup biletów komunikacji miejskiej oraz obuwia i odzieży niezbędnych do udziału w projekcie.

 

7. W ramach Zadania Nr 7 projektu pn.: Grupowe poradnictwo z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie grupowego poradnictwa z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Udział w poradnictwie będzie miał na celu uświadomienie uczestnikom projektu destrukcyjne działanie picia alkoholu i jego wpływ na różne obszary życia.

Zajęcia odbędą się w wymiarze 14 godzin dydaktycznych w miesiącu czerwcu 2019 roku.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do udziału w Projekcie

 pn.  „NOWE KWALIFIKACJE, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej IX  „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 22 osób, niepracujących z terenu Gminy  Miasta Radomia, w tym 3 osób niepełnosprawnych oraz 19 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, powyżej 30 roku życia, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie do 30.06.2019 roku.

 

Grupa docelowa:

22 osób niepracujących z terenu Gminy Miasta Radomia w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 roku życia, w tym:

 - 3 osoby z niepełnosprawnością

 - 9 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

 

Preferowane do uczestnictwa będą osoby, które korzystają ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

 

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku

Ogólna wartość projektu wynosi 274 865,00 zł, z czego 219 892,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 54 973 zł wynosi wkład własny gminy.

 

 

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 12 lipca 2018 roku.

 

 - Zarządzenie Nr 21/2018

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie prowadzona do dnia 30.07.2018 roku.

 

 

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie przez Kandydata w biurze projektu w terminie wskazanym w ogłoszeniu kompletu dokumentów t.j.:

 

1) formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”

2) oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radomia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu

3) oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu

4) zaświadczenia z PUP potwierdzającego status Kandydata na rynku pracy

5) kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (po okazaniu oryginału) – dotyczy osób z niepełnosprawnością

 

Preferowane  do uczestnictwa będą osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego PO PŻ 2014-2020 oraz osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warunkiem otrzymania dodatkowych punktów będzie złożenie niżej wymienionych dokumentów:

1) oświadczenie Kandydata na uczestnika Projektu o korzystaniu z PO PŻ 2014-2020, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu

2) zaświadczenie z PUP potwierdzające zakwalifikowanie do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W przypadku Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwe jest telefoniczne dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu 0-48/360-10-94, wew. 143 pod którym Kandydat otrzyma niezbędną pomoc i wsparcie w przedmiocie aplikowania do uczestnictwa w projekcie.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o zamieszkiwaniu na terenie Gminy  Miasta Radomia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 7 Zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Załącznik nr 8 Oświadczenie dot. uczestnictwa w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Załącznik nr 9 Rezygnacja z udziału w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (zwany dalej MOPS) jako realizator Projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” informuje:


Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub adres mailowy: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru do uczestnictwa w Projekcie pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul. Limanowskiego 134, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Zespołu ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” oraz pracownicy Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul Limanowskiego 134


Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób niezakwalifikowanych oraz dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczenia projektu.

 

Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/ Pan:
1.prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2.prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
3.prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
4.prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
6.prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie  rzetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust.1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego art. 6 ust. 1 lit. e) tj.  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla MOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym do udziału w Projekcie pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

Wszelkich informacji udziela: Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych
ze Środków Unii Europejskiej
Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 134
tel.(48) 360 10 94 wew.143
email:   agnieszka.swierczynska@mops.radom.pl
piętro II, pokój 203 b


Projekt pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej    w Radomiu w ramach Działania 9.1 – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.