Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
19°C
Powróć do: EFS

Projekt "Bliżej rodziny-wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpoczął rekrutację do Projektu
„BLIŻEJ RODZINY - WZMOCNIENIE RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ"


Projekt jest współfinansowany Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem"
Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej"
9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzin biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu gminy miasta Radomia.

 

 

Grupa docelowa:
1. Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domu dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - 5 kandydatów na szkolenie
2. Rodziny zastępcze sprawujące rodzinną pieczę zastępczą - 122 osoby tj.:
a) 20 osób na szkolenie z zakresu problemów emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży    przebywających w pieczy zastępczej
b) 21 osób do szkolenia z zakresu wsparcia i pomocy dziecku z doświadczeniem traumy, odseparowania od rodziny naturalnej
c) 20 osób na szkolenia w zakresu postaw i metod wychowawczych
d) 61 osób na szkolenie z zakresu technik i metod postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
3. Rodziny biologiczne - 10 rodzin, które zostaną objęte wsparciem asystenta rodziny

 

 

 

Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

 

Preferowani uczestnicy będą doskonalili umiejętności opiekuńczo- wychowawcze oraz poszerzali wiedzę na temat wspierania i pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej. Rekrutacja kandydatów i osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2018 roku.
Natomiast działania prewencyjne z zakresu wsparcia rodziny w postaci asystentur rodziny będą miały na celu wzmocnienie działań ograniczających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Rekrutacja rodzin biologicznych do objęcia wsparciem asystenta rodziny prowadzona będzie do dnia 8 czerwca 2018 roku.
 
Wartość Projektu wynosi 102.700,00 zł, z czego: dofinansowanie na realizację projektu wynosi 95.511,00 zł , wkład własny wynosi: 7.189,00 zł.  
 
Dokumenty do pobrania
 

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie przez Kandydata w biurze projektu w terminie wskazanym w ogłoszeniu kompletu dokumentów m.in.:

1) Załącznik Nr 1 karty zgłoszenia udziału w projekcie, której wzór stanowi do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"
2) Załącznik Nr 2 oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radomia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
3) Załącznik Nr 3 oświadczenie o wyrażenie zgody na przeszkolenie w ramach projektu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu
4) Załącznik Nr 4 oświadczenie rodziny biologicznej o wyrażeniu zgody na objęcie wsparciem asystenta rodziny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Szczegółowe informacje związane z warunkami udziału w projekcie zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze projektu.

 

W przypadku Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możliwe jest telefoniczne dokonanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu 0-48/360-8829, pod którym koordynator rodzinnej pieczy zastępczej / pracownik Działu Pieczy Zastępczej MOPS udzieli Kandydatowi niezbędnej pomocy i wsparcia w przedmiocie aplikowania do uczestnictwa w projekcie.

 

 


Wszelkich informacji udziela Zespół ds. Realizacji projektu
Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 134
tel.48 360 84 88 wew.180
email: ewa.krzeminska@mops.radom.pl
piętro III, pokój 308 a

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (zwany dalej MOPS) jako realizator Projektu „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” informuje:

 

 


Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub adres mailowy: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie to: tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru do uczestnictwa w Projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedziba przy ul.Limanowskiego 134, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

 


Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy Zespołu ds. Realizacji Projektu pt. Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej oraz pracownicy Działu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul Limanowskiego 134

 

 


Informacje dotyczące okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe osób niezakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" zostaną zniszczone w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia procesu rekrutacji. Dane osobowe osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będą przechowywane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do rozliczenia projektu

 

 


Pani/Pana prawa jako osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/ Pan:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) oraz uzupełniania swoich danych;
3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; [uprawnienie dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przetwarzania w sposób zautomatyzowany, o ile nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi];
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


Prawo do sprzeciwu


W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla MOPS ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 


Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi udział Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym do uczestnictwa Projekcie „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej”

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
 
 
INFORMACJA O DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” przeprowadził następujące szkolenia:

  1. W ramach Zadania Nr 2 projektu szkolenie pn. „Problemy społeczno – emocjonalne dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej” - 2 - dniowe szkolenie wyjazdowe w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Szkolenie odbyło się w Hotelu „GROMAN” w miejscowości Sękocin Stary w okresie od 25.09.2018r. do 26.09.2018r. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka). Głównym celem szkolenia było doskonalenie przez uczestników projektu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz poszerzenie wiedzy na temat wspierania i pomocy dziecku w rodzinie zastępczej. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz w oparciu o najnowszą wiedzę psychiatryczną, pedagogiczną i psychologiczną. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość wzięcia udziału w dyskusji, podzielenia się swoimi refleksjami oraz doświadczeniem. Uczestnikom została przybliżona problematyka z zakresu psychologii i psychiatrii w kontekście problemów związanych z wychowywaniem dzieci w pieczy zastępczej.
  2. W ramach Zadania Nr 3 projektu szkolenie pn. „Wsparcie i pomoc dziecku z doświadczeniem traumy, odseparowania od rodziny naturalnej” - 1 - dniowe szkolenie stacjonarne w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Szkolenie odbyło się w Radomiu przy ul. Biznesowej 5 w dniu 23.10.2018r. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka). Głównym celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie problemów związanych z wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz na temat wspierania i pomocy dziecku w rodzinie zastępczej. Zajęcia prowadzone były w formie aktywnej, w oparciu o ćwiczenia oraz wybrane formy pracy dydaktycznej, z wykorzystaniem technik multimedialnych, m. in. zaprezentowane zostały techniki wyrażania emocji, radzenia sobie z nimi, rozładowywania napięć emocjonalnych.
  3. W ramach Zadania Nr 4 projektu szkolenie pn. „Postawy i metody wychowawcze” - 1 - dniowe szkolenie stacjonarne w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Szkolenie odbyło się w Radomiu, przy ul. Biznesowej 5 w dniu 24.10.2018r. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka). Głównym celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie postaw i metod wychowawczych. Tematyka szkolenia obejmowała głównie zagadnienia dotyczące prawidłowych postaw i stylów wychowawczych związanych z wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej, poruszone zostały metody systemu kar i nagród, metody wydawania poleceń oraz prawidłowej komunikacji w rodzinie. W ramach szkolenia wykorzystane zostały techniki multimedialne, m. in. prezentacja filmowa a także ćwiczenia w grupie.
  4. W ramach Zadania Nr 6 projektu szkolenie pn. „ Techniki i metody postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - 1 - dniowe szkolenie stacjonarne w zakresie doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą dla 3 grup uczestników. Szkolenie odbyło się w Radomiu, przy ul. Biznesowej 5 w dniach: 05.11.2018r., 06.11.2018r., 07.11.2018r. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 61 osób (rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka): jedna grupa – 21 osób, druga grupa – 20 osób, trzecia grupa – 20 osób. Głównym celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie technik i metod postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Szkolenie prowadzone było w formie aktywnej, w oparciu o ćwiczenia oraz wybrane formy pracy dydaktycznej, m. in. stosowane techniki i metody w pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania, postawy rodzicielskie i style wychowawcze, metody systemu kar i nagród, prawidłowa komunikacja w rodzinie.
  5. W ramach Zadania Nr 1 projektu szkolenie pn. „Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci. Szkolenie odbyło się w okresie od 02.10.2018r. do 20.12.2018r. w wymiarze 61 godzin dydaktycznych zgodnie z programem szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej „Kto mnie pokocha” opracowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu i zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W szkoleniu uczestniczyło 5 osób. Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników do właściwego pełnienia funkcji wobec dzieci pozbawionych czasowo lub na stałe rodziców naturalnych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w sali szkoleniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w wytypowanych zawodowych rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach realizacji Zadania Nr 5 projektu w celu przeprowadzenia działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny utworzone zostało od dnia 01.06.2018r. nowe stanowisko pracy dla asystenta rodziny, który podjął współpracę z 10 dysfunkcyjnymi rodzinami biologicznymi, zamieszkałymi na terenie miasta Radomia. Asystent rodziny m. in. systematycznie kontaktuje się z rodzinami, wspiera i pomaga rodzinom w realizacji planu pracy, udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów wychowawczych z dziećmi a także wspiera więzi uczuciowe w rodzinach, integruje rodziny, pomaga w integrowaniu rodzin z otoczeniem, służy odbudowywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Głównym celem działań podejmowanych przez asystenta rodziny jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych u 10 rodzin objętych wsparciem oraz poprawa ich zdolności funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone.

 

"Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej" Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.