Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 04 marca 2024
Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
deszcz
5°C
Powróć do: Piecza zastępcza

Formy finansowej pomocy dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Grafika przedstawiająca pieniądzeŚwiadczenia finansowe przysługujące rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1426  z późn.zm.)

 

Świadczenia pieniężne obligatoryjne

1)    Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota:

  • 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • 1.361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

2)    Dodatki do pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej do 18 roku życia:

  • Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje  dodatek nie niższy niż 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.
  • Na dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 239 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

3)    Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym przyznawane rodzinie zastępczej zawodowej w przypadku sprawowania opieki nad więcej  niż 3 dzieci i osobami, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępcza zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi te rodzinę.

4)    Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na:

a)    utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;

b)    pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie;

c)    pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie.

 

Świadczenia finansowe fakultatywne

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznana pomoc na:

1)    dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
2)    jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
3)    jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
4)    środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym przyznawane rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w przypadku sprawowania opieki do 3 dzieci;
5)    świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, może być przyznane rodzinie zastępczej zawodowej raz w roku.

Świadczenia fakultatywne nie mają charakteru refundacji poniesionych kosztów.

W sprawach dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka informacji udzielają pracownicy Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego134 tel. 48 360 88 29

Wynagrodzenia dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnionej funkcji.

Wysokość wynagrodzenia określa ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia pieniężne przysługujące rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, na podstawie innych aktów prawnych.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (t.j.Dz. U. z 2022 poz. 1577).

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje m.in. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia.

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych składają wnioski o świadczenie wychowawcze wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2021 poz.1092)

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:

 m.in. rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych – raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

„Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł.  Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą elektroniczną  można składać  od 1 lipca do 30 listopada.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 poz,615 z późn.zm.)

Do świadczeń, które po spełnieniu ustawowych przesłanek mogą być przyznane opiekunom zastępczym,  należą:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tzw. Becikowe w jednorazowej wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Warunkiem możliwości ubiegania się przez rodzinę zastępczą o przyznanie becikowego jest posiadanie opieki prawnej nad dzieckiem umieszczonym w jej pieczy zastępczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawowana jest ona w formie rodziny spokrewnionej, niezawodowej, czy też zawodowej.

O przyznanie świadczenia należy się zwrócić się w ciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania opieki prawnej . Świadczenie to uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

- świadczenie rodzicielskie –( tzw. kosiniakowe), uprawniona jest m.in. rodzina  zastępcza spokrewniona oraz rodzina zastępcza niezawodowa. Świadczenie rodzicielskie – tzw. kosiniakowe – jest wypłacane w miejsce pobierania zasiłku macierzyńskiego osobom, które w dniu objęcia dziecka opieką nie miały uprawnień pracowniczych, a co za tym idzie: nie mogły przejść na urlop macierzyński. Obecnie wynosi ono 1000 zł miesięcznie.  Świadczenie jest wypłacane rodzinie zastępczej spokrewnionej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przez okres:

• 52 tygodnie – w przypadku objęcia opieką jednego dziecka,

• 65 tygodni – w przypadku objęcia opieką dwojga dzieci,

• 67 tygodni – w przypadku objęcia opieką trojga dzieci,

• 69 tygodni – w przypadku objęcia opieką czworga dzieci,

• 71 tygodni – w przypadku objęcia opieką pięciorga i większej liczby dzieci.

 Świadczenie przysługuje rodzicowi zastępczemu od dnia objęcia dziecka lub dzieci opieką, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 10. roku życia.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

- zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Uprawnione do niego są wszystkie dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny może wystąpić rodzina zastępcza (bez względu na formę) – niezależnie od tego, czy ma ona także status opiekunów prawnych.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

- specjalny zasiłek opiekuńczy, przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ciąży obowiązek alimentacyjny, uprawniona jest tu m.in. rodzina zastępcza spokrewniona nie podejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub  rezygnująca z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Od 1 listopada 2018 r. wynosi on 620 zł miesięcznie.

- świadczenie pielęgnacyjne, uprawniona jest tu m.in. rodzina zastępcza spokrewniona. Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, który rezygnuje z pracy zarobkowej (lub jej nie podejmuje) w celu zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu osobistej opieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 r wynosi 2.458 zł.

O przyznanie świadczeń na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych należy się zwrócić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej.

Uprawnienia rodzicielskie opiekuna zastępczego wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j.DZ.U z 2022 poz.1510 z późn.zm)

Uprawniona jest tu rodzina zastępcza niezawodowa lub rodzina zastępcza spokrewniona.

Urlop macierzyński

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy (art. 1824, art. 183) pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej

zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka), ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka

• 31 tygodni – w przypadku przyjęcia dwojga dzieci,

• 33 tygodnie – w przypadku przyjęcia trojga dzieci,

• 35 tygodni – w przypadku przyjęcia czworga dzieci,

• 37 tygodni – w przypadku przyjęcia pięciorga lub większej liczby dzieci.

 Urlop ten jest należny w przypadku przyjęcia dziecka poniżej 7. roku życia, a w przypadku przyjęcia do rodziny dziecka z orzeczonym odroczonym obowiązkiem

szkolnym – do ukończenia przez niego 10. roku życia.

W przypadku gdy do rodziny zastępczej trafi dziecko tuż przed 7. urodzinami (ewentualnie 10. w przypadku dziecka o odroczonym obowiązku szkolnym), urlop

macierzyński należy im się w wymiarze 9 tygodni.

Urlop rodzicielski

 Rodzicom zastępczym niezawodowym i spokrewnionym przysługuje również urlop rodzicielski w wymiarze:

• 32 tygodnie w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

• 34 tygodnie w przypadku przyjęcia dwojga lub większej liczby dzieci,

• 29 tygodni w przypadku  przyjęcia dziecka poniżej 7 lat (lub 10 lat przy odroczeniu obowiązku szkolnego) po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 9 tygodni .

Za okres tego urlopu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% wynagrodzenia (w przypadku gdy osoba uprawniona od razu występuje z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego) lub 100% wynagrodzenia za okres urlopu macierzyńskiego i 60% za okres urlopu rodzicielskiego (kiedy pracownik złoży wniosek o taki sposób wypłaty lub złoży wniosek o urlop rodzicielski w czasie trwania urlopu macierzyńskiego).

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.