Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w radomiu

PROGRAM OSŁONOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023 DLA GMINY MIASTA RADOMIA

flaga 

PROGRAM OSŁONOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023 DLA GMINY MIASTA RADOMIA

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego w 80% z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901) o pomocy społecznej. Udział środków własnych gminy wynosi 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

W dniu 16.06.2023 r pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiazkowym, realizowanego w ramach Modułu II programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2023 rok. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę w wysokości 9 989,00 zł, zaś całkowita wartość zadania wynosi 12 489,00 zł. 

Przystępując do realizacji programu podjęto Uchwałę Nr XC/875/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla Gminy Miasta Radomia. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Cel programu
Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób w wieku 65 lat i więcej, przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu
Program jest adresowany do:
- mieszkańców Gminy Miasta Radomia w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
- prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. 

Zakres przedmiotowy programu
W ramach programu 20 seniorom w wieku 65 lat i więcej zostaną dostarczone opaski bezpieczeństwa, które będą połączone z usługą operatora pomocy dzięki czemu w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Skorzystaj z programu
Osoby w wieku 65 lat i więcej zainteresowane bezpłatnym skorzystaniem z opasek bezpieczeństwa wraz z systemem zdalnej teleopieki proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu pod nr telefonów: (48)360-83-14 lub (48)360-87-07 lub osobisty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Ważne!
Nabór Uczestników do Programu odbywa się do 10.07.2023 r. . 

Samo zgłoszenie NIE JEST równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń i aktualny stan zdrowia.