Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w radomiu

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową/Продовження терміну легального перебування громадян України, які мають тимчасовий захист

Po wejściu w życie nowych regulacji zmianie ulega art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) uznawanego za legalny zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r. 

Ponadto, dodane zostały nowe ustępy 10 i 11, które dodatkowo przedłużą okres uznawanego za legalny pobytu: 

- do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku: 
*osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów; 
*osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów; 
*osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów. 
- do 30 września 2024 r. w przypadku: 
*osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów. 

Prosimy o składanie wniosków o świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na miesiąc wrzesień – październik (okres zasiłkowy 2022/2023) oraz na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od 1 listopada do 31 października 2024 roku.
Osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie rodzicielskie powinny złożyć wnioski w miesiącu sierpniu 2023 roku aby mieć kontynuację wypłaty świadczenia. 

 

Після набрання чинності новим положенням ст. 2 закону 1 і 2 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Термін перебування громадян України (та окремих членів їхніх сімей), які вважаються законними, продовжено до 4 березня 2024 року.
Крім того, додано нові пункти 10 та 11, які ще більше продовжать термін легального проживання: 

до 31 серпня 2024 року у разі:
1. осіб, які станом на 04.03.2024 користуватимуться дошкільною освітою, виконують шкільний обов'язок або обов'язок з виховання, а якщо ці особи є неповнолітніми, це стосується також їх батьків або особи, які їх замінюють (опікунів)
2. осіб, які станом на 4 березня 2024 року навчатимуться у дитячому садку чи школі, що функціонує в українській системі освіти, з використанням методів і технік дистанційного навчання, а якщо ці особи є неповнолітніми, це стосується також їхніх батьків або опікунів;
3.осіб, які не пізніше 2022/2023 навчального року розпочали навчання у професійно-технічному училищі ІІ ступеня, у поліцеальній школі чи школі для дорослих, а якщо ці особи є неповнолітніми, це стосується також їхніх батьків та опікунів

до 30 вересня 2024 року у разі:
1. осіб, які складатимуть іспит на атестат зрілості у додаткову дату, а якщо ці особи є неповнолітніми, це стосується також їхніх батьків та опікунів.

 Просимо подати заяви на призначення сімейної допомоги (świadczenia rodzinne) з доплатами за вересень – жовтень (період виплати 2022/2023) та на новий період виплати 2023/2024 з 1 листопада по 31 жовтня 2024 року.
 Особи, які отримують допомогу по догляду за інвалідом (świadczenie pielęgnacyjne) та батьківську допомогу до року дитині (świadczenie rodzicielskie) у 2023 році, мають у серпні 2023 року подати заяви для продовження виплати допомоги

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności