Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Zajęcia klubowe w WTZ Drukuj

 

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.


Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.


Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.


Podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej na terenie miasta Radomia zainteresowany przystąpieniem do w/w programu powinien złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w programie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134, Kancelaria p.003 (parter) w nieprzekraczalnych terminach tj.:

1) do dnia 31 października w przypadku I tury: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego);

2) do dnia 7 czerwca w przypadku II tury: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów;


Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dostępne są na stronie PFRON: www.pfron.org.pl ( zakładka „O Funduszu” - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – Zajęcia klubowe w WTZ ) oraz w siedzibie MOPS lub pod numerem telefonu (48) 360 – 86 – 88.


Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej:

Wniosek